نوران

دفتر اداری الماس تاج درسا

طراح پروژه: استودیو زاغ

تاریخ اجرا: سال 1401

محل پروژه: تهران، خیابان فرشته

چراغهای استفاده شده